ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ image
Η Infoeuro Insurance δημιουργήθηκε εξ αρχής με στόχο να παρέχει κάτι καινούργιο στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον (στην Κύπρο λειτουργούν πέραν των 30 ασφαλιστικών εταιρειών και υπάρχουν πέραν των 600 αδειούχων ασφαλιστικών συμβούλων) έθεσε εξ αρχής τις κατευθύνσεις στις οποίες θα δραστηριοποιείτο.
Η έννοια των ολιστικών υπηρεσιών δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και διαδεδομένη στον κλάδο των επιχειρηματικών ασφαλίσεων στην Κύπρο. Η πώληση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα έπρεπε να είναι το τελευταίο βήμα σε μια διαδικασία ασφάλισης, συνήθως έρχεται πρώτη, σε μια διαδικασία που δεν περιλαμβάνει κάτι άλλο.
Μια ολοκληρωμένη διαδικασία ασφάλισης μιας επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 • Εκτίμηση Ασφαλίσιμων Κινδύνων
 • Καθορισμό παραμέτρων ασφάλισης
 • Έρευνα και Αξιολόγηση Αγοράς
 • Ασφάλιση
 • Ετήσια Ανανθεώρηση
Στην Infoeuro Insurance εφαρμόζουμε αυτή τη διαδικασία τόσο συνολικά όσο και μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας. Βασιζόμενοι πάνω στην εμπειρογνωμοσύνη, τη συνεχή κατάρτιση και την παρακολούθηση των εγχώριων αλλά και διεθνών δεδομένων στην ασφαλιστική αγορά και υποστηριζένοι από τεχνολογία αιχμής τόσο στην ανάλυση των κινδύνων όσο και στη διαχείριση του πελατολογίου μας διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Για τους πιο κάτω λόγους λοιπόν μπορει μια επιχείρηση να επιλέξει την Infoeuro Insurance για κάλυψη των ασφαλιστικών της αναγκών:
 1. Εμπειρογνομωμοσύνη βασιζόμενη σε συνεχή κατάρτιση τριτοβάθμιας, επαγγελματικής και δια βίου εκπαίδευσης.
 2. Χρήση τεχνολογίας αιχμής με βραβευμένα καινοτόμα λογισμικά.
 3. Ανάλυση αναγκών πριν την ασφάλιση
 4. Συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους
 5. Διαχείριση απαιτήσεων
 6. Ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί πράκτορες.
 7. Συνεργασία  με πλειάδα ασφαλιστικών εταιρειών τόσο σε Κύπρο όσο και στο εξωτερικό εφόσον απαιτείται.