ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η εκτίμηση και διαχείριση ασφαλίσιμων κινδύνων είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη διαδικασία για κάθε επιχείρηση και οργανισμό. Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις εργασίες της, έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικούς κινδύνους τόσο στο είδος όσο και στο μέγεθος. Η διαδικασία της εκτίμησης και διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν το πραγματικό μέγεθος κάθε κινδύνου και πώς αυτός μπορεί να την επηρεάσει εάν τελικά επέλθει.

Μέσα από αυτή χαρτογραφείται η επιχείρηση βάση των 26 κατηγοριών ασφαλίσιμων κινδύνων που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κάθε επιχείρηση, ως ένας ξεχωριστός ζωντανός οργανισμός μέσα στην τοπική ή παγκόσμια αγορά, έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από κινδύνους. Ο κάθε κίνδυνος επιδρά διαφορετικά και επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε επιχείρηση εφόσον επέλθει. Η ολική καταστροφή από πυρκαγιά για παράδειγμα μπορεί για μια επιχείρηση να σημάνει το τέλος των δραστηριοτήτων της και για μια άλλη να σημαίνει διακοπή εργασιών για μια εβδομάδα. Αυτή ακριβώς τη διαφορετικότητα εντοπίζουμε μέσα από την εκτίμηση κινδύνου υποδεικνύοντας στον επιχειρηματία ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να τραυματίσουν θανάσιμα την επιχείρηση του και ποιοι κίνδυνοι μπορεί να επιφέρουν σημαντικά οικονομικά τραύματα σε αυτή.

Εφόσον εκτιμηθούν οι κίνδυνοι τότε θα πρέπει να διαχειριστούν και ανάλογα. Στόχος της διαχείρισης ασφαλίσιμων κίνδυνων είναι οι οικονομικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η έλευση ενός κινδύνου να περιοριστούν σε διαχειρίσιμο επίπεδο. Χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η PRA και ALARP καθορίζονται οι απαραίτητες ανάγκες ασφάλισης και εκτείνονται τα περιθώρια ασφάλισης κινδύνων στα μέγιστα οριζόντια επίπεδα.   

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας Εκτίμησης και Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων για τις επιχειρήσεις είναι πολλά και πολύ σημαντικά. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία χαρτογραφούνται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και εκτιμούνται οι πιθανές συνέπειες εφόσον συμβεί. Με αυτό τον τρόπο ο επιχειρηματίας έχει πλέον στη διάθεση του όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για να πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις σε σχέση με την ασφάλιση της επιχείρησης του.

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα πιο κάτω οφέλη:

  • Μεγιστοποίηση Βιωσιμότητας Οργανισμού – Ευκολότερη και ομαλότερη Ανάκαμψη από Κινδύνους
  • Επιστημονική τοποθέτηση απέναντι στον κίνδυνο
  • Σωστή διαχείριση ασφαλιστικών καλύψεων
  • Διευκόλυνση επικοινωνίας του Risk Management Plan στα τμήματα του οργανισμού
  • Βελτίωση λήψης αποφάσεων
  • Έξυπνο και φθηνό outsourcing τμήματος CRO
  • Αυξημένη προστιθέμενη αξία  έναντι εργαζομένων, προμηθευτών και πολιτών
  • Απελευθέρωση χρηματοοικονομικών δυνάμεων

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να βρει εφαρμογή σε κάθε επιχείρηση ή/και οργανισμό. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, τον αριθμό του προσωπικού ή τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης, η μελέτη εκτίμησης και διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που θα βοηθήσει κάθε ιδιοκτήτη ή στέλεχος μιας επιχείρησης ή οργανισμού να εκτιμήσει και να χειριστεί σωστά τους ασφαλίσιμους κίνδυνους που απειλούν την επιχείρηση του.