17 Jan
17Jan

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση είναι υπέρμετρα πολλοί και πολλές φορές απρόβλεπτοι. Για κάποιους από αυτούς, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μόνο προληπτικά μέτρα που θα περιορίσουν τη ζημιά. Για κάποιους όμως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το θεσμό της ασφάλισης μέσω του οποίου μπορούν να λάβουν χρηματική αποζημίωση για αποκατάσταση της ζημιάς. Πώς όμως οι επιχειρήσεις μπορούν να κρίνουν ποιος κίνδυνος θα τους προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά και ποιος κίνδυνος είναι πιο πιθανό να προκύψει; Πιο κάτω θα εξηγήσουμε γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να προβαίνουν σε διαχείριση ασφαλίσιμων κινδύνων και ποια είναι τα οφέλη που θα αποκομίσουν μέσα από μια τέτοια διαδικασία. 

Με τον όρο «Διαχείριση Ασφαλίσιμων Κινδύνων» εννοούμε τη διαδικασία εκτίμησης, ποσοτικοποίησης και προτεραιοποίησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση και είναι δυνατό αυτοί οι κίνδυνοι να ασφαλιστούν. Η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων προσφέρει στην επιχείρηση την καθαρή εικόνα ως προς το ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει. Μέσω της ποσοτικοποίησης υπολογίζεται η μέγιστη δυνατή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο κάθε κίνδυνος σε κάθε έλευση του. Τέλος, μέσω της διαδικασίας της προτεραιοποίησης ο επιχειρηματίας αναγνωρίζει το ποιοι είναι οι σοβαρότεροι κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει να ασφαλιστούν κατά προτεραιότητα. 

Η ασφάλιση κινδύνων είναι η μοναδική διαδικασία μέσω της οποίας μια επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματική αποζημίωση και να μπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητες της μετά την έλευση ενός κινδύνου και της πρόκλησης οικονομικής ζημιάς. Για κάθε κίνδυνο που δεν είναι εφικτό να ασφαλιστεί, οι επιχειρήσεις το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι να λάβουν μέτρα περιορισμού της ζημιάς. Γιατί όμως απαιτείται κάθε επιχείρηση να διενεργεί συχνά μελέτη διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων; Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής: 

 • Οι κίνδυνοι που απειλούν τις επιχειρήσεις διαφοροποιούνται. Για παράδειγμα οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου δεν υπήρχαν μέχρι πριν μερικά χρόνια. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί εντονότερα καιρικά φαινόμενα. Οι δικαστικές αγωγές τείνουν να αυξάνονται. Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να αναθεωρούνται συχνά οι κίνδυνοι και να διαπιστώνεται το μέγεθος της απειλής.
 • Η κάθε επιχείρηση είναι ζωντανός οργανισμός. Ζει, αναπνέει, αναπτύσσεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι κίνδυνοι δεν παραμένουν οι ίδιοι και στο ίδιο μέγεθος. Τα κεφάλαια ασφάλισης είναι πιθανό να αυξάνονται ή να μειώνονται. Η αύξηση του προσωπικού ή οι ειδικότητες του προσωπικού πιθανό να διαφοροποιούν τον κίνδυνο. Όλα αυτά θα πρέπει να αναθεωρούνται και να παραμένει ο χάρτης κινδύνου της επιχείρησης επικαιροποιημένος.
 • Η κάθε επιχείρηση είναι λογικό να κάνει επενδύσεις. Εξοπλισμός, μηχανήματα, κτίρια, εξειδικευμένο προσωπικό. Όλα αυτά διαφοροποιούν τόσο το μέγεθος μιας ενδεχόμενης ζημιάς όσο και το είδος του πιθανού κινδύνου.
 • Νέοι πελάτες. Μια πιθανή συμφωνία με ένα νέο, μεγάλο πελάτη είναι δυνατό να οδηγήσει μια επιχείρηση στη λήψη δεσμεύσεων και στη δημιουργία οικονομικών υποχρεώσεων. Είναι λογικό οι κίνδυνοι να αυξάνονται και να διαφοροποιείται ο χάρτης κινδύνου.
 • Επεκτάσεις σε νέες αγορές. Η επέκταση μιας επιχείρησης σε νέες αγορές είναι πιθανό να δημιουργεί νέες αυξημένες ευθύνες. Για παράδειγμα η νομοθεσία μιας χώρας πιθανό να προνοεί ψηλότερες αποζημιώσεις σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος. Κατ` επέκταση η επιχείρηση αυξάνει τον κίνδυνο της να εκτεθεί σε μεγαλύτερη οικονομική ζημιά.

 Η διαχείριση ασφαλίσιμων κινδύνων βασίζεται πάνω στη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών και στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι εμπερικλείονται όλοι κάτω από 26 γενικές κατηγορίες κινδύνων. Με τη συμπλήρωση εξειδικευμένου ερωτηματολογίου για κάθε κατηγορία συλλέγονται οι αναγκαίες πληροφορίες για αξιολόγηση του κάθε κινδύνου ξεχωριστά. Αφού συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες τότε μέσα από τη χρήση συγκεκριμένου αλγόριθμου αναλύονται τα δεδομένα, ποσοτικοποιείται ο κίνδυνος και εκτιμάται η πιθανότητα έλευσης του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνεται η ευχέρεια στην επιχείρηση να ορίσει τις προτεραιότητες ασφάλισης και να προχωρήσει σε έρευνα αγορά για να εντοπίσει τα καταλληλότερα για την περίπτωση της ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Τα οφέλη που προκύπτουν για μια επιχείρηση μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πολλά. Αφορούν τόσο την επιχείρηση εσωτερικά ως ένα ζώντα και ενεργό οργανισμό, όσο και το περιβάλλον της ως προς τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις κρατικές αρχές και άλλους. Συνοπτικά τα κύρια οφέλη που προκύπτουν έχουν ως εξής: 

 • Μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.
 • Μια επιχείρηση σωστά ασφαλισμένη μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο να καταστεί μη βιώσιμη λόγο της έλευσης ενός ασφαλίσιμου κινδύνου
 • Επιστημονική τοποθέτηση έναντι των κινδύνων
 • Η ασφάλιση γίνεται βασισμένη αποκλειστικά πάνω σε επιστημονικά κριτήρια χωρίς να επηρεάζεται από προσωπικές σχέσεις και συναισθηματισμούς.
 • Σωστή οικονομική διαχείριση κόστους ασφάλισης
 • Ο προϋπολογισμός ασφάλισης κατευθύνεται στην αγορά της σωστής και αναγκαίας ασφαλιστικής κάλυψης αποκλείοντας έτσι την αγορά άσκοπων καλύψεων ή τη μη αγορά αναγκαίων καλύψεων
 • Βελτίωση στη λήψη αποφάσεων
 • Ο επιχειρηματίας έχει στη διάθεση του όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να λάβει τη σωστή απόφαση σχετικά με το τι πρέπει να ασφαλίσει κατά προτεραιότητα και με ποιο κεφάλαιο ασφάλισης.
 • Προσέλκυση Επενδύσεων
 • Ένας δυνητικός επενδυτής θέλει να διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό τα χρήματα που θα επενδύσει. Μια επιχείρηση που είναι σωστά και επιστημονικά ασφαλισμένη καθίσταται αυτόματα σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι μιας άλλης που δεν είναι.
 • Προστιθέμενη αξία
 • Ένας προμηθευτής που γνωρίζει ότι δεν θα χάσει τα χρήματα του, ένας πελάτης που γνωρίζει ότι θα αποζημιωθεί εάν ένα προϊόν που αγόρασε έτυχε να είναι ελαττωματικό, ένας εργαζόμενος που γνωρίζει ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του και ένας μέτοχος που ξέρει ότι δεν θα ζημιώσει σε περίπτωση έλευσης ενός κινδύνου που θα προκαλέσει οικονομική ζημιά δίνουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε μια σωστά ασφαλισμένη επιχείρηση.

 

Αναλύοντας τους πιο πάνω λόγους αποδεικνύεται ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν να κερδίσουν μέσα από τη διαδικασία διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων. Τα οφέλη που θα αποκτήσουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν περιορίζονται μόνο στη στιγμή του κινδύνου, εάν αυτός προκύψει, αλλά επεκτείνονται πολύ πέραν από αυτό. Στην Infoeuro Insurance έχουμε ξεκινήσει από το 2019 να εισάγουμε τη διαδικασία διαχείρισης ασφαλίσιμων κινδύνων στις ασφαλίσεις των πελατών μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε δημιουργήσει και προσφέρει στους πελάτες μας το δικό τους εξατομικευμένο χάρτη κινδύνου για την επιχείρηση τους. Τους έχουμε δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και έχουν επιλέξει να ασφαλιστούν με τα καταλληλότερα για αυτούς συμβόλαια της αγοράς. Στόχος μας είναι να διΑσφαλίσουμε τη Συνέχεια σε όλες τις επιχειρήσεις της Κύπρου.

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.